برگزاری آزمونهای جامع ماهانه آنلاین

برگزاری آزمونهای جامع ماهانه آنلاین

برگزاری آزمونهای جامع ماهانه آنلاین در بستر منتا برای تمام پایه ها که به فضل خدا از این پس هر دو هفته یک بار برگزار خواهد شد